سردخانه آرين دماوند

سردخانه آرين دماوند در مجموعه کاسپین پانل، سال اجرا:1394