آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

این منشور به منظور توسعه فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان تدوین گردیده‌است. کارمندان این موسسه به عنوان خدمتگزاران مردم باید تمامی

تلاش خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف و مسئولیتهای کاری، بر مبنای ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند.

اصل برابری: همه اعضاء در برابر قانون شركت كاسپين پانل  برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به

خدمات موسسه را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.

اصل پاسخگویی: کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به اعضاء و مسئولین موسسه پاسخگو هستند.

اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان در كاسپين پانل  باید تلاش نمایند تا مهارت و دانش کافی مربوط به انجام وظیفه شغلی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای

انجام بهینه آن،به‌کار گیرند.