آسان بام راد
تولید کننده برتر ساندویچ پانل در ایران

تهیه گزارشات خاص مدیریتی ، پاسخ به مکاتبات موارد ارجاع کارشناسی ، تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی ، انجام امور خاص اصلاح فرایند در محدوده امور مالی سازمان ،

انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان با محوریت برنامه استراتژیک آموزشی و انجام هر گونه امور ارجاعی خاص در كاسپين پانل از اولويت هاي اين مجموعه ميباشد.